การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558

กรณีลดอัตราภาษี

  1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมถึง บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบ       ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม           พ.ศ.2558 ตามพ.ร.ฏ. (ฉบับที่577)  กำไรสุทธิทั้งจำนวนเสียภาษีร้อยละ 20

 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน      5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน      บาท  ต่อเนื่องกัน สำหรับกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชี 2558 ที่เริ่มในหรือ          หลังวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงรอบระยะเวลาบัญชี 2559 ที่สิ้นสุดภายในวันที่ 31 ธันวาคม          พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2558  กำไรสุทธิไม่เกิน 300,000 ได้      รับการยกเว้นภาษี ส่วนที่เกิน 300,000 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

3. กิจการนำเข้าส่งออกที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานให้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพ.ร.ฏ.       (ฉบับที่ 426)  เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

4. กิจการศูนย์กลางการจัดหาสินค้าเพื่อการผลิตระหว่างประเทศ ตาม พ.ร.ฏ.(ฉบับที่ 518) เสีย       ภาษีในอัตราร้อยละ 15

5. กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ตาม พ.ร.ฏ. (ฉบับที่ 405) แก้ไขเพิ่มเติมโดย           พ.ร.ฏ. (ฉบับที่ 508) และ พ.ร.ฏ.(ฉบับที่535)  เสียภาษีในอัตราร้อยละ 10

6. กิจการสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)ตาม พ.ร.ฏ.(ฉบับที่ 586)เสียภาษีในอัตรารัอยละ 10

7. กิจการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตาม พ.ร.ฏ.(ฉบับที่ 584)เสียภาษีในอัตรารัอยละ 3

8. กิจการตั้งอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาม พ.ร.ฏ.(ฉบับที่591)เสียภาษีในอัตรารัอยละ 10

 

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *