การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558

กรณีลดอัตราภาษี   1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมถึง บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบ       ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม           พ.ศ.2558 ตามพ.ร.ฏ. (ฉบับที่577)  กำไรสุทธิทั้งจำนวนเสียภาษีร้อยละ 20  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน      5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน      บาท… Read more

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare