การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2558

กรณีลดอัตราภาษี   1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลรวมถึง บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับรอบ       ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน หรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม           พ.ศ.2558 ตามพ.ร.ฏ. (ฉบับที่577)  กำไรสุทธิทั้งจำนวนเสียภาษีร้อยละ 20  2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน      5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้า และบริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้าน      บาท… Read more

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลลปี2559

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยยกเว้นรัษฎากรและลดอัตราภาษี ฉบับที่ 595  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558  .ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นก่อน วันที่ 1 มกราคม 2559 และมีทุนที่ชำระแล้วไม่เกิน ห้าล้านบาทและมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาท ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสำหรับผลกำไรปี 2559 ทั้งจำนวน  และในปี  2560 ให้จัดเก็บภาษีของกำไรที่เกินสามบาทขึ้นไปในอัตราร้อยละสิบ การที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ ไม่มีทุนที่ชำระแล้วในรอบบัญชีไดเกืนห้าล้านบาทและไม่มีรายได้รอบบัญชีไดเกินสามสิบล้านบาท ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2559

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกำหนดการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558โดยเนื้อหาตามพระราชกำหนดฯ และพระราชกฤษฎีกาฯมีสาระสำคัญ สรุปได้ดังนี้ • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่เกิน500 ล้านบาท  และจดแจ้งการจัดทำบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ (บัญชีเล่มเดียว)ต่อกรมสรรพากร จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบภาษีอากรย้อนหลัง ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดให้มีการจดแจ้งการใช้บัญชีเล่มเดียวผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมพ.ศ.2559 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 •… Read more

การคำนวณรายได้และรายจ่ายการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ

การคำนวณรายได้และรายจ่ายการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ การคำนวณรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปย้งผู้ซื้อและมีอายุเกินหนึ่งรอบบัญชี นิติบุคคลดังกล่าวดังกล่าวต้องนำกำไรที่เกิดจากการขายมาคำนวณรายได้ทั้งจำนวนในรอบบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ สำหรับดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้เช่าซื้อต้องนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อบันทึกเป็นทรัพย์สินบริษัทและคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบบัญชีได้ไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือค่างวดที่ครบกำหนดชำระในแต่ละปี