การคำนวณรายได้และรายจ่ายการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ

การคำนวณรายได้และรายจ่ายการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ การคำนวณรายได้และรายจ่ายของนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระที่กรรมสิทธิ์ยังไม่โอนไปย้งผู้ซื้อและมีอายุเกินหนึ่งรอบบัญชี นิติบุคคลดังกล่าวดังกล่าวต้องนำกำไรที่เกิดจากการขายมาคำนวณรายได้ทั้งจำนวนในรอบบัญชีที่มีการให้เช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระ สำหรับดอกผลเช่าซื้อหรือขายผ่อนชำระให้นำมารวมคำนวณเป็นรายได้แต่ละงวดตามวิธีทางบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้เช่าซื้อต้องนำทรัพย์สินที่เช่าซื้อบันทึกเป็นทรัพย์สินบริษัทและคิดค่าเสื่อมราคาในแต่ละรอบบัญชีได้ไม่เกินค่าเช่าซื้อหรือค่างวดที่ครบกำหนดชำระในแต่ละปี

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare