ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลลปี2559

ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยยกเว้นรัษฎากรและลดอัตราภาษี ฉบับที่ 595  เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558  .ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นก่อน วันที่ 1 มกราคม 2559 และมีทุนที่ชำระแล้วไม่เกิน ห้าล้านบาทและมีรายได้ไม่เกินสามสิบล้านบาท ให้ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีสำหรับผลกำไรปี 2559 ทั้งจำนวน  และในปี  2560 ให้จัดเก็บภาษีของกำไรที่เกินสามบาทขึ้นไปในอัตราร้อยละสิบ การที่จะได้รับยกเว้นภาษีต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้ ไม่มีทุนที่ชำระแล้วในรอบบัญชีไดเกืนห้าล้านบาทและไม่มีรายได้รอบบัญชีไดเกินสามสิบล้านบาท ได้จดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่ถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฎิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare