ยินดีต้อนรับ

BSA

บีเอสเอ  เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี   ตรวจสอบพิเศษตามการตกลง   J – SOX   Due deligence  ให้บริการรับทำบัญชี   วางแผนบัญชีและภาษี   ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี ให้บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน ภาษีมูลค่าเพิ่ม  จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จัดหาแหล่งทุน

ในการให้บริการทุกชนิดบีเอสเอ มีผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูง ที่มีประสบการณ์ในบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับด้านสอบบัญชี บัญชี  การควบคุมภายใน  นอกจากนี้บางท่านยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรที่เคยทำงานด้านกฎหมายภาษีและวิทยากรประจำหน่อยงานรัฐ

การรจัดหาแหล่งทุน  เป็นบริการที่ได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อสนองตอบต่อลูกค้าซึ่งในปัจจุบันมีปัญหาในการเข้าใช้บริการต่อสถาบันการเงิน  ที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งทุนมาเพิ่มการลงทุนหรือเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจกรได้

บีเอสเอได้เริ่มเปิดดำเนินงานตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งในปัจจุบัน ทางบริษัทได้ขยายสาขาไปที่ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นและในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปพัทยาเพื่อรองรับงานฝั่งตะวันออก

ทีมงานของบีเอสเอ จบปริญญาตรีทางด้านบัญชีทุกคน รวมถึงหลายท่านจบปริญญาโทด้านบัญชีโดยตรง  เราจึงมั่นใจในความพร้อมของการให้บริการต่อลูกค้าทุกท่านด้วยความเป็นมืออาชีพ

 

 

 

สอบบัญชี,

Due diligence

และตรวจสอบภาษี                                                                                                                              

 

 

สอบบัญชี

บีเอสเอ ให้บริการสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเคร่งคลัด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งใช้ระยะเวลาในการทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ตกลง และภายหลังการทำงานเสร็จ  จะออกหนังสือเพื่อสรุปถึงปัญหาที่ตรวจพบและแนวทางแก้ไข  เพื่อให้ลูกค้านำไปปรับปรุงให้กิจการมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

ค่าบริการสอบบัญชี

  • สำหรับกิจการที่มีรายการคิดค่าบริการตามปริมาณรายการบัญชีและระยะเวลาทีมงานใช้ในการทำงาน

Due diligence

บีเอสเอ เรามีประสบการณ์ในการทำ Due diligence ให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงนักลงทุนไทย โดยทีมงานเรามีความพร้อมทั้งด้านบัญชี การเงินและกฎหมาย

ตรวจสอบภาษีเงินได้นิติบุคคล BOI และ Non BOI

บีเอสเอ เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมบีโอไอ (BOI) เนื่องจากเรามีลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เป็นนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งกิจการทั้งหมดได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI  ซึ่งในการสอบบัญชีทางเราต้องตรวจสอบเพื่อรับรองการขอใช้สิทธิ BOI

ทำบัญชี  เนื่องจากปัจจุบันอัตราภาษีที่รัฐไทยเรียกเก็บ  จากผู้ประกอบการอยู่ในอัตราที่ต่ำ โดยนิติบุคคลเสียภาษีอัตราสูงสุดที่ 20% ของกำไรสุทธิ และล่าสุดสำหรับธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท เสียภาษีในอัตรา 10 % ยกเว้นภาษีของกำไร 300,000 บาทแรก  นอกจากนี้ภาษีมูลค่าเพิ่มยังอัตรา 7% ของรายได้ขายและบริการ บุคคลธรรมดาอัตราสูงสุดไม่เกิน 35% และทะยอยเก็บตามขั้นบันไดและมีแนวโนมจะลดลงอีก

ดังนั้น บีเอสเอ ไม่มีนโยบายในการจัดทำบัญชีโดยยืนยอมให้ลูกค้าหลบเลื่ยงภาษี โดยเราจะจัดทำบัญชีภายใต้มาตรฐานการบัญชีท่ี่รับรองทั่วไป และจะปฎิบัติตาม พรบ.การบัญชี 2543 อย่างเคร่งคลัด

สำหรับค่าบริการ  จะเรียกเก็บตามปริมาณรายการและระยะเวลาในการทำงาน

จดทะเบียน เนื่องจากสถานที่ตั้งบีเอสเอ อยู่ติดกับสำนักงานสาขากรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ทำให้เรามีความสะดวกในการจดทะเบียนทุกประเภทและด้วยความรวดเร็ว  โดยเราให้บริการจดทะเบียนทุกประประเภท โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

  1. ตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วน           ราคา    6,000 บาท
  2. เปลี่ยนแปลง                           ราคา    4,000 บาท
  3. เลิกกิจการและเสร็จชำระบัญชี   ราคา  12,000 บาท
  4. เครื่องหมายการค้า                  ราคา     8,000 บาท
ระบบบัญชี  บีเอสเอ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการวางระบบบัญชีและประเมินระบบการควบคุมภายใน ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป  และหลากหลายธุรกิจ  สำหรับบริษัทที่กำลังเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์  ทางเราสามารถเข้าไปจัดวางระบบการควบคุมภายในให้ผ่านกฎเกณฑ์ของตลาดได้อีกทั้งยังมีที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับนำท่านเข้าตลาดได้

 

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี  ให้บริการที่ปรึกษาสำหรับกิจการที่ไม่มีความรู้เรื่องบัญชีและภาษี  เพื่อไม่ให้กิจการดังกล่าวประสบณ์ปัญหาในการทำบัญชีและภาษีที่ผิดพลาด  อันอาจทำให้เกิดภาระภาษีหรือข้อมูลทางบัญชีไม่มีความถูกต้องและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงบริหารได้

จุดมุ่งหมายการวางแผนภาษี

การวางแผนภาษีไม่ใช่ทำเพื่อหลบเลี่ยงภาษี  แต่ทำเพื่อลดภาษีภาษีที่กิจการท่านไม่รู้หรือไม่ได้ใช้สิทธิ์ทางภาษีอย่างครบถ้วน

เงินเดือนและประกันสังคม  ให้บริการจัดทำบัญชีเงินเดือนพร้อมทั้งจัดทำแบบภาษีเงินได้และแบบประกันสังคมพร้อมทั้งนำส่งหน่วยงานทุกเดือน  และเราตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในการที่จะต้องรักษาความลับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานทุกคน  ทางเรายังมีบริการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพร้อมทั้งจัดทำแบบนำส่งภาษีและนำส่งให้กับพนักงานของบริษัทท่าน

 

คัดเอกสาร  บีเอสเอ  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ทำให้เราให้บริการในการคัดเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนทุกชนิด พร้อมทั้งบริการจัดส่งถึงที่ทั่วประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว  โดยสามารถจัดส่งให้ท่านผ่านทาง mail  ไม่เกินภายใน 3 ชั่วโมง  โดยคิดค่าบริการครั้งละ  300  บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียนและค่าจัดส่งที่จะเรียกเก็บตามจริง

 

จัดหาแหล่งทุน  บีเอสเอมีทีมงานเชี่ยวชาญที่จะให้คำแนะนำเพื่อจัดทำแผนและจัดทำเอกสารการขอกู้  พร้อมทั้งยื่นเรื่องขอกู้จนกระทั้่งได้รับเงิน นอกจากกนี้ยังให้บริการ Projection และ Cash flow projection สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร  ทาวเฮาส์ อาคารพานิชย์

 

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม <คลิก>

 

FacebookTwitterGoogle+LineEmailShare